Rezultat selectie dosare
25 iulie 2022

Anunt

Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, Calea București nr. 75 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 (două) posturi contractuale vacante de inginer pedolog, grad debutant, în cadrul compartimentului pedologie, agrochimie, conform H.G. nr. 286/2011.

I. Condiții de desfășurare a concursului:
– concursul constă în
3 (trei) etape: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul;
– concursul de va desfășura în zilele de -25.07.2022, ora 10_(proba scrisă)
-28.072022 ora 10 (interviul).
Dosarele se depun la sediul instituției (Tg-Jiu, str. Calea București nr. 75), secretariatul unitatii, în perioada 11-15 Iulie 2022

II. Condiții de participare la concurs:
a) cetățenie română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română (scris și vorbit);
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii de învățământ superior în domeniu, de lungă durată, cu diplomă de licență;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;

Condiții de vechime:
– la concursul organizat pentru ocuparea celor 2 (două) posturi de inginer pedolog pot participa absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, de lungă durată, specializare în geografie,cartografie, geologie, ingineria mediului, horticultură
– nu se solicită vechime în specialitate;
– se solicit cunoștințe de utilizare a calculatorului: Microsoft Office – Word, Excel, Arcgis ,utilizarea poștei electronice (e-mail).

III. Acte necesare la înscriere:
Dosarul va conține, conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuate și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) cerere de înscriere adresată conducătorului instituției publice organizatoare (O.S.P.A. Gorj);
b) copia actului de identitate (se prezintă și actul în original), a certificatului de naștere, de căsătorie, după caz;
c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
d) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; aveverința medicală trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) Curriculum vitae, modelul comun, european;
g) Permis conducere categoria B-copie.

IV. Calendarul de desfășurare a concursului:
– depunerea dosarelor în perioada 11-15.07.2022 la Secretariatul Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj – Tg-Jiu, str. Calea București, nr. 75;
– afișare rezultate selecție dosare în data de 18.07.2022, ora 12;
– depunere contestații selecție dosare în data de_18.07.2022  ora 12- 15;
– soluționare contestații la selecția dosarelor în data de 19.07.2022, ora 15;
Pot participa la proba scrisă a concursului numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.
– proba scrisă – 25.07.2022 ora 10;
– afișarea rezultatelor –26.07.2022 ora 10;
– contestații proba scrisă – 26.07.2022 între orele 12-15;
– soluționare contestații proba scrisă 27.07.2022 ora 10;
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimul 50 de puncte.
Interviul poate fi susținuta numai de candidații declarați admiși la proba scrisa
– interviu -28.07.2022 ora 10 ;
– rezultate interviu -28.07.2022 ora 15
– contestații interviu – 29.07.2022 orele 10-12
– soluționare contestare proba interviu – 29.07.2022 ora 15
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

– afișare rezultate concurs – 04.08.2022 ora 12

V. Bibliografie:
– Metodologia elaborării studiilor pedologice – Partea I, II, III ICPA București, 1987;
– Sistemul român de taxonomie a solurilor (S.R.T.S) – Nicolae Florea, Ion Munteanu, 2012;
– Pedologie – Gheorghe Blaga Ioan Rus, Teodor Filipov, Sebastian Udrescu,Dumitru Vasile Editura academicPres, Cluj-Napoca- 2005;
– Agrochimie- Ghid pentru alcatuirea planului de fertilizare- Cristian Hera, Zenoviu Borlan Editura Ceres Bucuresti,1980;
– Subcarpatii Olteniei dintre Motru si Gilort studiu geomorphologic- Alexandru Rosu
– Ordinul MADR 362/2021 pentru aprobarea Programului național privind realizarea și reactualizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură
– Elemente de sisteme informatice geografice- Tudose C., Ovejanu I.- Editura universitara Bucuresti 2011
– Sisteme informatice geografice – Badut M., Editura Albastra, Cluj Napoca 2004

VI. Tematica:
– Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului;
– Legea 18/2021 fondul funciar
– Pedologie
– Agrochimie

Relații suplimentare la Secretariatul unității – Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj (Tg-Jiu, str. Calea București,nr. 75), persoana de contact Dudău Marcela, tel/fax 0253214858, e-mail: ospagorj@yahoo.com.

DIRECTOR,
Ing. Fota Octavian